Regulamin

Przed rozpoczęciem korzystania z usług serwisu piekarniakrzeslin.pl prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. Niezaakceptowanie niniejszego Regulaminu oznaczać będzie brak możliwości uzyskania dostępu do usług świadczonych drogą elektroniczną przez piekarniakrzeslin.pl co będzie skutkować brakiem możliwości złożenia zamówienia w konkretnej Piekarni na dostawę pieczywa świeżego i/lub innych produktów spożywczych z poranną dostawą.

OWH Ogólne Warunki Handlowe –  świadczenia usług na rzecz Użytkownika (Konsumenta).

1. Wstęp.

1.1. Na podstawie art. 8 pkt. ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną – tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 t.j. oraz na podstawie ustawy Kodeks cywilny i innych ustaw, Piekarnia Krześlin ustala niniejszy regulamin.

1.2. Niniejszy regulamin znajduje zastosowanie do usług świadczonych przez Piekarnia Krześlin z siedzibą w Krześlinie 55C; kod pocztowy: 08-125 Suchożebry, nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP) 8212319584, oraz numerze REGON: 712539937 (dalej w niniejszym regulaminie Usługodawca lub Spółka), która posiada wyłączne prawa do serwisu internetowego pod nazwą „piekarniakrzeslin.pl”) na rzecz Użytkowników będących konsumentami w rozumieniu art. 221 ustawy  dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny, tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 459, 933, 1132).

1.3. Niniejszy regulamin znajduje zastosowanie także do stosunku umownego pomiędzy Użytkownikami a sprzedawcą.

1.4. Integralną część niniejszego Regulaminu stanowi Polityka Prywatności.

2. Definicje.

Adres E-mail Użytkownika – adres (nazwa) konta poczty elektronicznej Użytkownika podany przy rejestracji.

Dzień Roboczy – każdorazowo oznacza dni od poniedziałku do soboty włącznie, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni, które jako wolne wyznaczy administrator serwisu piekarniakrzeslin.pl.

Obszar dostaw – jest to obszar dostaw określony każdorazowo dla każdej z Piekarni, weryfikowany przez Serwis przy składaniu Zamówienia określonym przez Użytkownika dokładnym adresem miejsca dostawy Produktów.

Opłata serwisowa – opłata za przekazanie od Użytkownika dla Piekarni zapłaty za Produkty (jeżeli jest pobierana), pobierana przez Usługodawcę od Użytkownika każdorazowo przy składaniu zamówienia za pośrednictwem Serwisu.

Przelewy24 – PayPro SA ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań
NIP: 779-236-98-87 , Regon: 301345068
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935, wysokość kapitału zakładowego: 4 500 000 zł

Piekarnia – podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie produkcji oraz sprzedaży i dostawy pieczywa świeżego i/lub innych produktów spożywczych, który w oparciu o odrębną umowę zawartą z Usługodawcą oferuje Użytkownikom za pośrednictwem Serwisu Produkty i zawiera Umowy z Użytkownikami, każdorazowo sprzedawca Produktów dla Użytkownika.

Produkty – świeże pieczywo i/lub inne produkty spożywcze oferowane przez Piekarnie Użytkownikom za pośrednictwem Serwisu.

Postępowanie reklamacyjne – postępowanie w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika lub postępowanie reklamacyjne prowadzone za pośrednictwem Usługodawcy pomiędzy Użytkownikiem a Piekarnią dotyczące reklamacji złożonej przez Użytkownika na sprzedawane i dostarczane przez Piekarnię Produkty, do miejsca zamieszkania, pobytu lub pracy Użytkownika. 

Rejestracja – proces faktyczny rozpoczęty i zakończony przez Użytkownika w celu uzyskania dostępu do usług elektronicznych Serwisu świadczonych przez Usługodawcę.

Serwis – internetowa platforma technologiczna działająca pod adresem https://www.piekarniakrzeslin.pl

Sprzedawca – Przedsiębiorca prowadzący piekarnię, który przy pomocy Serwisu oferuje Użytkownikowi sprzedaż i dostawę pieczywa świeżego i/lub innych produktów spożywczych.

Sprzedaż i dostawa systematyczna – dostawa tego samego lub różnego asortymentu konkretnej Piekarni realizowana z jakąkolwiek częstotliwością do tego samego Użytkownika.

Termin dostawy – jest to wybrany przez Użytkownika i dostępny do wyboru podczas składania Zamówienia dzień dostawy wraz z przedziałem czasowym w danym dniu dostawy.

Usługa – usługę stanowi dostęp do Serwisu umożliwiającego Użytkownikowi zamawianie Produktów u niezależnych, powiązanych odrębnym stosunkiem umownym z Usługodawcą, podmiotów zewnętrznych, sprzedających świeże pieczywo i/lub produkty spożywcze oraz świadczących usługi transportowe (Piekarnie). W szczególności jest to prezentacja oferty Piekarni, wraz z udostępnieniem procesu zawarcia umowy na odległość, włączając w to umożliwienie uiszczania online płatności na rzecz Piekarni. Swoim zakresem obejmuje także możliwość dodawania opinii o produktach i Piekarniach i inne.

Umowa Serwisowa – umowa zawierana pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą o świadczenie Usługi, tj. usług drogą elektroniczną polegających na udostępnieniu Użytkownikowi funkcjonalności Serwisu, w tym przede wszystkim możliwości przeglądania oferty Piekarni, zawierania Umów Dostawy oraz dokonywania płatności za Produkty.

Umowa Dostawy – umowa sprzedaży/dostawy Produktów zawierana w oparciu o Zamówienie pomiędzy Użytkownikiem a Piekarnią za pośrednictwem Usługodawcy przy wykorzystaniu funkcjonalności Serwisu.

Użytkownik – konsument (osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową) zamawiający za pośrednictwem Serwisu Produkty Piekarni.

Zamówienie – przyjęcie oferty zawarcia Umowy Dostawy złożonej Piekarni przez Użytkownika za pośrednictwem serwisu przy wykorzystaniu funkcjonalności Serwisu, którego skutkiem jest zawarcie Umowy Dostawy. 

3. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną.

3.1. Wymagania techniczne. 

3.1.1. Użytkownik w celu korzystania z Usługi Serwisu musi posiadać komputer/urządzenie mobilne (smartfon, tablet, palmtop itp.) wraz z dostępem do sieci Internet, właściwe oprogramowanie w tym właściwą przeglądarkę internetową z udostępnieniem obsługi JavaScript oraz Cookies.

3.1.2. Użytkownik aby korzystać z Usługi Serwisu musi posiadać czynne i prawidłowo skonfigurowane konto poczty elektronicznej.

3.1.3. Usługodawca dokłada wszelkich starań aby działanie systemu teleinformatycznego, którym się posługuje w organizacji pracy Serwisu odbywało się w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą.

3.2. Zakaz dostarczania do Usługodawcy od Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz inne zakazy lub nakazy.

3.2.1. W ramach korzystania przez Użytkownika z usług Serwisu niedozwolone jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, a w szczególności:

– treści naruszających jakikolwiek dobra Usługodawcy,  Piekarni lub osób trzecich;

– treści naruszających obowiązujące przepisy prawa, a w tym w szczególności treści pornograficznych lub odwołujących się do faszyzmu, rasizmu, nacjonalizmu lub propagujących w jakikolwiek sposób przemoc;

– treści spreparowanych w taki sposób, że mogą stwarzać ryzyko naruszenia bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego usługodawcy.

3.2.2. Użytkownik poprzez korzystanie z Serwisu nie może czerpać jakichkolwiek korzyści majątkowych, poza skutecznym zawieraniem Umów Dostawy Produktów – wyłącznie w celu zaspokojenia potrzeb swoich i innych domowników. Niedopuszczalne jest nieodpłatne wykorzystywanie Serwisu przez Użytkownika w celach zarobkowych. 

3.2.3. Użytkownik korzystając z Serwisu ma obowiązek postępować zgodnie z przepisami prawa oraz zgodnie z zasadami współżycia społecznego.

3.3. Zawarcie i rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę.

3.3.1. Umowa Serwisowa zostaje zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą w momencie dokonania Rejestracji Użytkownika w serwisie piekarniakrzeslin.pl.

3.3.2. Momentem pełnej Rejestracji użytkownika jest moment opisany w punkcie 3.4.2.1 niniejszego regulaminu. 

3.3.3. Umowa Serwisowa zostaje zawarta na czas nieokreślony, przy zastrzeżeniu, że może być wypowiedziana przez każdą stronę na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.

3.3.4. Umowa Serwisowa może być wypowiedziana ze skutkiem natychmiastowym w każdym czasie przez Użytkownika poprzez żądanie usunięcia jego konta z Serwisu listownie na adres Usługodawcy. 

3.3.5. Umowa Serwisowa może być wypowiedziana ze skutkiem natychmiastowym przez Usługodawcę w każdym czasie w następujących przypadkach:

1)jeżeli Usługodawca na stałe wstrzymuje możliwość dostaw w rejonie Użytkownika;

2)jeżeli Użytkownik narusza postanowienia niniejszego Regulaminu, pomimo wcześniejszego bezskutecznego wezwania przez Usługodawcę do zaprzestania naruszeń lub usunięcia skutków naruszeń;

3)jeżeli Usługodawca zawiesza lub wstrzymuje działalność Serwisu.

3.3.6. Rozwiązanie Umowy Serwisowej pozostaje bez wpływu na skuteczność zawartych za pośrednictwem Serwisu Umów Dostawy.

3.3.7. Serwis pracuje w trybie automatycznym nieprzerwanie 24 godziny na dni siedem dni w tygodniu (z wyłączeniem planowanych przerw technologicznych lub  zawieszania/wstrzymania pracy Serwisu powodowanych okolicznościami, na które Usługodawca nie ma wpływu). W tych godzinach Użytkownik może składać Zamówienia na dostawę Produktów od Piekarni. Czas dostępności Serwisu nie jest tożsamy z czasem pracy Piekarni i z czasem realizacji dostaw przez Piekarnie, które każdorazowo określone są w Serwisie, w tym przy dokonywaniu Zamówienia.

3.4. Rejestracja i złożenie Zamówienia – wymogi dotyczące danych osobowych i inne postanowienia.

3.4.1. Rejestracja. 

3.4.1.1. Użytkownik przy Rejestracji w Serwisie zobowiązany jest do:

1) podania prawdziwych danych w postaci:

a) adres E-mail Użytkownika;

b) imię i nazwisko Użytkownika; 

c) numer telefonu Użytkownika;

d) adres zamieszkania Użytkownika.

2) ustalenia hasła do konta (hasło może zawierać od 6 do 20 znaków w tym niedopuszczalne jest używanie znaku spacji oraz innych znaków białych – symbole, które są używane w tekście i nie posiadają swojej reprezentacji graficznej, np. spacja, tabulacja czy też znak przejścia do nowej linii – enter);

3) zatwierdzenie procesu Rejestracji za poprzez kliknięcie w pole “Rejestracja”.

3.4.1.2. Użytkownik po ukończeniu procesu rejestracji otrzyma wiadomość potwierdzającą na wskazany w procesie rejestracji adres e-mail.

3.4.1.3. Od momentu prawidłowej rejestracji Użytkownik ma możliwość zalogować się w serwisie i administrować swoim kontem.

3.4.2. Inne postanowienia. 

3.4.2.1. Proces Rejestracji Użytkownika kończy prawidłowe wprowadzenie danych  opisanych w lit. a i b punktu 3.4.1.1.,prawidłowe ustalenia hasła do konta oraz zatwierdzenie Rejestracji. 

3.4.2.2. Użytkownik może dokonać Rejestracji w Serwisie nawet w przypadku braku dostępności w jego miejscu pobytu oferty dostawy Produktów. W tym przypadku Użytkownik zostanie poinformowany drogą elektroniczną na wskazany w toku Rejestracji Adres E-mail o terminie, w którym na danym terenie będzie dostępna oferta, o ile wyraził zgodę na przesyłanie mu informacji handlowej przez Usługodawcę.

3.4.2.3. Dane podawane przez Użytkownika przy składaniu pierwszego Zamówienia (wyszczególnione w punkcie 4.3.1. niniejszego regulaminu) są automatycznie zapisywane w ustawieniach konta Użytkownika. Użytkownik może w przyszłości zmieniać przedmiotowe dane.

3.5. Oferta Piekarni prezentowana przez Usługodawcę.

3.5.1. Piekarnia przy pomocy Serwisu jako całości technologicznej prezentuje Użytkownikowi asortyment Produktów Piekarni wraz z oznaczeniem cen końcowych brutto należnych dla Piekarni w momencie złożenia Zamówienia.

3.5.2. Piekarnia może wprowadzać ograniczenia ilościowe sprzedawanych Produktów do jednego miejsca dostawy. Przedmiotowe ograniczenia mają na celu równoważną dystrybucję Produktów do pojedynczych Użytkowników.

3.5.3. Piekarnia może w trakcie Dnia Roboczego wprowadzać ograniczenia ilościowe lub asortymentowe oferowanych Produktów z uwagi na moce produkcyjne lub/i logistykę dostaw.

3.5.4. Prezentowane w Serwisie fotografie asortymentu Produktów Piekarni mają charakter poglądowy. Wygląd Produktów objętych Zamówienia może w pewnym zakresie nieznacznie odbiegać od prezentowanych w Serwisie. 

3.5.5. Wartości odżywcze oraz skład wszystkich produktów dostępny jest tutaj (kliknij).

4. Zamawianie produktów spożywczych przez Użytkownika (Zawarcie umowy pomiędzy Użytkownikiem a Piekarnią).

4.1. Obszar dostaw.

4.1.1. Piekarnia prezentująca asortyment opisany w punkcie 3.5.1. niniejszego regulaminu określa Obszar dostawy w oparciu, o który ustalana jest możliwość realizacji Zamówienia (na co Usługodawca nie ma wpływu) na podstawie akceptacji adresów, a to oznacza, że Użytkownik może zawrzeć Umowę Dostawy z Piekarnią pod warunkiem objęcia  wskazanego przez niego miejsca dostawy Produktów Obszarem dostawy Piekarni.

4.1.2. Użytkownik nie ma możliwości skutecznego zawarcia Umowy Dostawy z Piekarnią w przypadku określenia miejsca dostawy niezgodnego z zaakceptowanym przez Piekarnię Obszarem dostawy. Serwis, poprzez ograniczenie technologiczne uniemożliwi Użytkownikowi wybór Produktów Piekarni w tym przypadku.

4.1.3. Piekarnia zastrzega, że ma możliwość czasowego lub trwałego wyłączenia danego terenu z Obszaru dostaw. 

4.2. Wybór Produktów.

4.2.1. Użytkownik poprzez dodawanie lub odejmowanie ilości poszczególnych Produktów kompletuje jednorazowe Zamówienie.

4.2.2. W momencie skompletowania Zamówienia Użytkownik wybiera dzień oraz przedział czasowy dostawy (jeżeli jest dostępny).

4.2.3. Po wyborze dnia oraz (jeżeli występuje) przedziału czasowego dostawy Zamówienia Użytkownik dokonuje płatności w sposób opisany w punkcie 5 niniejszego regulaminu.

4.3 Złożenia Zamówienia i zawarcie Umowy Dostawy.

4.3.1. Użytkownik przy składaniu Zamówienia poza danymi z punktu 3.4.1.1 niniejszego regulaminu zobowiązany jest do podania prawdziwych danych w postaci:

a) kod pocztowy Obszaru dostawy; 

b) miasto dostawy;

c) adres dostawy (ulica, numer bloku/domu, numer mieszkania (jeżeli występuje);

d) numer telefonu komórkowego/stacjonarnego w formacie +xx xxx xxx xxx lub +xx xx xxx xx xx

e) w przypadku wiadomych trudności z lokalizacją danego adresu przedstawienie dodatkowego opisu – np. 4 blok od końca, zielony dom na końcu ulicy bez uwidocznionego numeru, 4 klatka blok A);

f) piętro dostawy (np. 5 piętro);

g) oznaczenie czy w budynku jest winda, czy nie ma windy;

h) wybór sposobu otwierania drzwi wejściowych do klatki  w budynku wielomieszkaniowym – i, jeżeli istnieje, kod do domofonu.

4.3.2 Poza danymi wskazanymi powyżej Użytkownik w ramach Zamówienia dodatkowo określa następujące postanowienia Umowy Dostawy:

a) dokonuje wyboru Produktów, w tym ich ilości, po cenach brutto określonych w Serwisie,

b) wskazuje oczekiwany Termin dostawy, z zastrzeżeniem, że data dostawy przypada na dzień roboczy oraz z zastrzeżeniem punktu 4.3.4. Regulaminu,

4.3.3. Momentem zawarcia Umowy Dostawy pomiędzy Użytkownikiem a Piekarnią jest moment, w którym Użytkownik, po skompletowaniu Zamówienia, oznaczeniu daty i przedziału czasowego dostawy wywołuje reakcję Serwisu poprzez naciśnięcie pola „ZAPŁAĆ TERAZ”.

4.3.4. Użytkownik może określić oczekiwany Termin dostawy na maksymalnie 5 dni na przód, od dnia składania zamówienia.

4.3.5. Użytkownik po każdorazowym złożeniu zamówienia otrzyma wiadomość e-mail potwierdzającą zamówienie.

4.3.6. Po złożeniu zamówienia informacje z nim związane pojawią się w koncie Użytkownika serwisu.

4.4. Wykonanie umowy.

Momentem, od jakiego Piekarnia zobowiązana jest wykonać Umowę Dostawy na rzecz Użytkownika jest moment zaksięgowania płatności za Zamówienie w systemie teleinformatycznym Usługodawcy – zgodnie z szczegółowymi zasadami opisanymi w punkcie 5 niniejszego regulaminu.

4.5. Wyłączenie stosowania ustawy o prawach konsumenta.

Z racji ustawowego wyłączenia stosowania ustawy z dnia 30 maja 2014 r. prawach konsumenta (art. 3 pkt. 1 ppkt 3 ustawy) Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że stosunek umowny strony Umowy Dostawy mogą kształtować dowolnie w oparciu o inne przepisy prawa obowiązujące w tym zakresie. 

5. Płatności.

5.1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że efektywne korzystanie z Serwisu prowadzi do zawarcia pomiędzy Użytkownikiem a Piekarnią Umowy Dostawy Produktów, co skutkuje po stronie Użytkownika powstaniem obowiązku zapłaty w stosunku do Piekarni za pośrednictwem Usługodawcy ceny za kupione Produkty.

5.2. W związku z charakterem oferowanych przez Piekarnie Produktów, logistyką produkcji oraz logistyką dostaw do Użytkownika, Usługodawca przekazuje do realizacji tylko i wyłącznie w pełni opłacone Zamówienia, co oznacza, że wszystkie opłaty uwidocznione w trakcie realizacji Zamówienia są należne natychmiast po zawarciu Umowy Dostawy pomiędzy Użytkownikiem a Piekarnią.

5.3. Usługodawca udostępnia Użytkownikowi po zawarciu Umowy Dostawy możliwość dokonania płatności za zamówione produkty spożywcze poprzez system płatności elektronicznych Przelewy24.

5.4. UWAGA Brak uznania kwotą całości ceny za objęte Zamówieniem Produkty konta Przelewy24 Usługodawcy przed godziną 22:00 dnia poprzedzającego dzień, na który przypada Termin dostawy lub brak środków na koncie przedpłaconym Użytkownika skutkuje automatycznym anulowaniem Zamówienia (rozwiązaniem Umowy Dostawy).

5.5. Serwis umożliwia Użytkownikowi korzystanie z opcji przedpłacenia (tzw. prepaid) za Produkty zamawiane od Piekarni. W tym celu niezbędna jest prawidłowa Rejestracja Użytkownika w Serwisie oraz zasilenie swojego konta dowolna kwotą.

5.5.1. Użytkownik serwisu, po zalogowaniu się na konto i wybraniu zakładki “Mój portfel” może zasilić swoje konto na dwa sposoby – przez wykonanie tradycyjnego przelewu bankowego, lub poprzez przekazanie środków za pośrednictwem systemy płatności Przelewy24

5.6. W przypadku niewykonania przez Piekarnię Umowy Dostawy Produktów do Użytkownika oraz w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji przez Usługodawcę, zwrot całości lub części zapłaty ceny za Produkty dokonany będzie za pośrednictwem tej samej metody płatności – w przypadku płatności za pośrednictwem serwisu Przelewy24 zwrot nastąpi za pośrednictwem serwisu Przelewy24, w przypadku płatności z konta przedpłaconego, zwrot środków nastąpi na konto Użytkownika, z którego dokonana była wpłata.

5.7. W przypadku dodatniego salda konta przedpłaconego Użytkownika, Użytkownikowi przysługuje żądanie zwrotu niewykorzystanych środków w każdym czasie. Zwrot środków z konta przedpłaconego Użytkownika nastąpi tym samym kanałem płatności, którym zostało wykonane zasilenie konta przedpłaconego – poprzez system Przelewy24 lub bezpośrednio na rachunek Użytkownika, niezwłocznie po żądaniu Użytkownika – nie później niż w terminie 14 Dni Roboczych od momentu zgłoszenia żądania.

6. Sposób i Termin dostawy zamawianych produktów.

6.1. Złożone przez Użytkownika Zamówienia są dostarczane do miejsca dostawy, tj. wskazanego przez Użytkownika miejsca zamieszkania/pobytu/pracy, przez Piekarnię  przy pomocy kuriera.

6.2. Zamawiane Produkty są dostarczane zgodnie z Terminem dostawy każdorazowo ustalonych godzinach w dniu roboczym.

6.3. Piekarnia samodzielnie określa, czy realizuje umowę dostawy w niedziele. W takim przypadku użytkownik ma możliwość lub nie ma możliwości przy składaniu zamówienia określić dzień dostawy na konkretną niedzielę.

6.4. Zamawiane Produkty są dostarczane do miejsca dostawy bez konieczności ich osobistego odbioru przez Użytkownika, na co Użytkownik wyraża zgodę.

6.5. Zamawiane produkty są zapakowane w sposób zapewniający skuteczność i bezpieczeństwo dostawy produktów spożywczych. 

6.6. Najczęstszym sposobem dostarczenia przez kuriera zamówienia jest: zawieszenie Zamówienia na drzwiach wejściowych lub pozostawienie zamówienia przed drzwiami wejściowymi do domu/mieszkania Użytkownika, na co Użytkownik wyraża zgodę.

6.7. Z uwagi na porę realizacji Zamówienia (godziny nocne lub wczesno-poranne) kurier nie będzie podejmował próby jakiegokolwiek kontaktu z Użytkownikiem serwisu.

6.8. Użytkownik nie ma możliwości skontaktowania się w jakikolwiek sposób z kurierem realizującym dostawę.

7. Odstąpienie od umowy i anulowanie zamówień.

7.1. Odstąpienie od umowy. 

7.1.1. Biorąc pod uwagę wyłączenie stosowania odpowiednich przepisów opisane w punkcie 4.5. niniejszego regulaminu oraz z uwagi na to, że przedmiotem świadczenia jest sprzedaż i dostawa przez Piekarnię dla Użytkownika rzeczy ulegających szybkiemu zepsuciu oraz mających krótki termin przydatności do użycia, Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Dostawy, jako umowy zawartej na odległość.

7.1.2. W przypadku braku zapłaty przez Użytkownika całości ceny za objęte Zamówieniem Produkty w terminie 14 dni od daty złożenia Zamówienia przez Użytkownika, Usługodawca może w imieniu Piekarni odstąpić od łączącej Piekarnię i Użytkownika Umowy Dostawy. Każdorazowo odstąpienie od Umowy Dostawy z powodu braku płatności odnosić się będzie do poszczególnego i nieopłaconego Zamówienia.

7.2. Zmiana lub anulowanie Zamówienia (rozwiązanie Umowy Dostawy).

7.2.1. Usługobiorca upoważniony jest do jednostronnego anulowania konkretnego Zamówienia (rozwiązania Umowy Dostawy) lub jego zmiany do godziny ustalonej w serwisie Dnia Roboczego poprzedzającego Termin dostawy danego Zamówienia z zastrzeżeniem pkt. 7.2.2.

7.2.2. Wyjątek stanowi sytuacja, kiedy dzień poprzedzający realizację zamówienia zaliczany jest do dni ustawowo wolnych od pracy, wówczas to Użytkownik może anulować zamówienie najpóźniej do godz. 22 każdego dnia poprzedzającego dzień wolny od pracy. 

7.2.3. Każdorazowo, Użytkownik może dokonać anulowania Zamówienia lub jego zmiany wyłącznie za pośrednictwem Serwisu drogą elektroniczną w panelu administracyjnym.

7.2.4. Anulowanie Zamówienia, jeżeli było ono opłacone nie z konta przedpłaconego, a za pośrednictwem Przelewy24, powoduje każdorazowo automatyczne zasilenie konta przedpłaconego Użytkownika kwotą ceny wynikającą z anulowanego Zamówienia – wzrost salda po stronie Użytkownika o kwotę ceny Zamówienia anulowanego. Zwrot środków na koncie przedpłaconym odbywa się zgodnie z pkt. 5.10.

7.2.5. Anulowanie Zamówienia, jeżeli było ono opłacone z konta przedpłaconego Użytkownika, każdorazowo powoduje zasilenie konta przedpłaconego Użytkownika kwotą wynikającą z anulowanego Zamówienia – wzrost salda po stronie Użytkownika o kwotę ceny Zamówienia anulowanego. 

7.2.6. Użytkownik po anulowaniu zamówienia otrzyma wiadomość e-mail potwierdzającą anulowanie zamówienia.

7.2.7. Po anulowaniu zamówienia informacje o anulowaniu zamówienia zostaną automatycznie zapisane i uwidocznione na koncie Użytkownika serwisu.

8. Postępowanie polubowne.

8.1. Usługodawca w imieniu swoim oraz Piekarni deklaruję wolę polubownego rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie wykonywania Umowy Serwisowej, Umowy Dostawy oraz korzystania z Serwisu przez Użytkownika.

8.2. Usługodawca dopuszcza możliwość polubownego załatwienia sporu w zakresie świadczenia Usługi za pośrednictwem platformy internetowej Komisji Europejskiej znajdującej się pod adresem https://ec.europa.eu/odr. 

9. Zamieszczanie ocen lub wpisów w serwisie przez Użytkowników.

9.1. Usługodawca umożliwia Użytkownikowi zamieszczanie w Serwisie opinii i ocen  Użytkownika dotyczących poszczególnych transakcji (Umów Dostawy), Produktów.

9.2. Użytkownik upoważnia Usługodawcę do administrowania opiniami opisanymi w punkcie 11.1 niniejszego regulaminu, w szczególności w zakresie publikowania opinii pozostałym Użytkownikom Serwisu.

9.3.  Wszelkie treści zamieszone przez Użytkownika w Serwisie stanowią w zakresie praw autorskich własność Użytkownika, niemniej jednak Użytkownik równocześnie z przekazaniem treści wpisu Usługodawcy udziela mu nieodwoływalnej, bezterminowej, przenaszalnej licencji, włączając w to prawo do udzielenia przez Usługodawcę licencji dalszej na wszystkie pola eksploatacji a w szczególności na: wykorzystywanie, usuwanie, kopiowanie, rozpowszechnianie, publiczne prezentowanie lub odtwarzanie treści Użytkownika we wszystkich sposobach,  formatach i kanałach rozpowszechniania (obecnych i przyszłych), przy braku konieczności powiadomienia lub uzyskania dodatkowej zgody ze strony Użytkownika. Udzielenie licencji, o której mowa wyżej nie powoduje konieczności zapłaty Użytkownikowi lub jakiemukolwiek innemu podmiotowi, jakichkolwiek wynagrodzenia.

9.4. Użytkownik w zakresie zamieszczania ocen lub wpisów zobowiązuje się do przestrzegania zakazów opisanych w punkcie 3.2. niniejszego Regulaminu.

9.5. Użytkownik w zakresie zamieszczania ocen lub wpisów oświadcza, że posiada wyłączne prawa niemajątkowe i majątkowe do treści oceny lub wpisu.

10. Dane osobowe Użytkowników.

10.1. W celu świadczenia prawidłowej Usługi w oparciu o Umowę Serwisową Usługodawca zbiera dane osobowe Użytkowników podawane podczas procesu Rejestracji (opisane w  punkcie 3.4.1. niniejszego regulaminu) oraz dane osobowe Użytkowników podawane przy składaniu zamówienia (opisane w punkcie 4.3. niniejszego regulaminu), przechowuje i przetwarza je (administrowanie danymi osobowymi Użytkownika).

10.2. Dane osobowe Użytkowników opisane w punkcie 3.4.1. niniejszego regulaminu w zakresie imię nazwisko, oraz opisane w punkcie 4.3. niniejszego regulaminu  są każdorazowo przekazywane przez Usługodawcę do Piekarni w celu realizacji konkretnego Zamówienia – na co Użytkownik wyraża zgodę. 

10.3. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych przetwarzanych przez Usługodawcę, posiada prawo do poprawiania tych danych oraz do żądania zaniechania ich przetwarzania poprzez usunięcie z bazy danych osobowych. Wyraźnie wyrażone oświadczenie woli o żądaniu zaniechania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia skierowane do Usługodawcy stanowi podstawę rozwiązania Umowy Serwisowej.

10.4. Szczegółowe regulacje dotyczące zbierania, przechowywania i przetwarzania danych osobowych Użytkownika przez Usługodawcę zostały uregulowane w Polityce Prywatności.

11. Dostarczanie informacji handlowej.

11.1. Usługodawca w przypadku wyrażenia na to wyraźniej zgody przez Użytkownika będzie dostarczać Użytkownikowi informację handlową dotyczącą oferowanych w Obszarze dostaw Użytkownika Produktów.

11.2. Użytkownik, może w każdym czasie bez podania przyczyny cofnąć zgodę na przesyłanie przez Usługodawcę informacji handlowych 

12. Właściwość prawa oraz właściwość miejscowa sądów.

12.1. Świadczenie usług drogą elektroniczną podlega prawu Państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na którego terytorium usługodawca ma siedzibę. W przypadku Serwisu PanBochen.pl usługi świadczone przez Usługodawcę podlegają prawu polskiemu, a w szczególności ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 459,993,1132. i ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219.

12.2. Wszelkie spory pomiędzy Użytkownikiem Serwisu a Piekarnią rozpatrywane będą przez Sąd właściwy miejscowo według przepisów prawa polskiego. 

13. Postanowienia końcowe.

13.1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem XXXXX 2019 roku i ma zastosowanie do czasu jego jakiejkolwiek zmiany.

13.2.  Jeżeli którekolwiek z postanowień przedmiotowego Regulaminu zostanie w przyszłości uznane za niezgodne z obowiązującym prawem w obszarze jego stosowania – w całości lub w jakiejkolwiek części, pozostałe zapisy przedmiotowego Regulaminu pozostaną bez zmian i będą obowiązujące.

13.3. W przypadku opisywanym w punkcie 16.2. niniejszego regulaminu Usługodawca zastąpi postanowienia uznane za niezgodne na postanowienia zgodne, o czym poinformuje niezwłocznie Użytkowników.

13.4. Niniejszy Regulamin zastępuje wszelkie wcześniej stosowane regulaminy.

13.5. Link prowadzący do treści niniejszego Regulaminu uwidoczniony jest w wielu miejscach Serwisu piekarniakrzeslin.pl (między innymi w procesie Rejestracji Użytkownika, w dolnej stopce strony serwisu, itp.). Treść Regulaminu Użytkownik może skopiować i utrwalić.

13.6. Po zakończonym procesie rejestracji w serwisie Użytkownik otrzyma wiadomość e-mail, której załącznikiem w formacie pdf. będzie Regulamin serwisu obowiązujący na dzień rejestracji Użytkownika.

13.7. Zmiana postanowień regulaminu następuje poprzez:

a) doręczenie Użytkownikowi w formie elektronicznej na Adres E-mail Użytkownika projektu każdej proponowanej zmiany, lub 

b) zawiadomienie w formie elektronicznej na Adres E-Mail Użytkownika o publikacji takiego projektu na wskazanej stronie internetowej Serwisu, 

z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni przed wprowadzeniem tych zmian w życie. W  przypadku,  gdy  Użytkownik nie rozwiąże Umowy Serwisowej zgodnie z pkt 3.4.1 niniejszego regulaminu (usunięcie konta na Serwisie) do dnia wejścia w życie zmian regulaminu,  uznaje  się, że  Użytkownik wyraził  zgodę  na  nowe warunki. Do Zamówień złożonych do dnia wejścia w życiem nowego brzmienia regulaminu stosuje się regulamin w brzmieniu dotychczasowym.

13.8. Treść niniejszego Regulaminu podlega ochronie prawnej na rzecz Usługodawcy i nie może być bez wyraźniej zgody Usługodawcy wykorzystywana przez kogokolwiek w części lub w całości.

0